Nacionālie normatīvie akti

  

Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja nolikums

Ziņošanas kārtība par atgadijumiem civilajā aviācijā 

Civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas kārtība

Dzelzceļa satiksmes negadījumu klasifikācijas, izmeklēšanas un uzskaites kārtība

Jūras negadījumu un jūras incidentu izmeklēšanas kārtība

 

 

Par aviāciju

 

Dzelzceļa likums

 

Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums

 

Jūras kodekss

  

  

Starptautiskie normatīvie akti

  

Aviācija

Konvencija par starptautisko civilo aviāciju

 

Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 13.pielikums „Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas”

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 996/2010 (2010.gada 20.oktobris) par nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā un ar ko atceļ Direktīvu 94/56/EK

  

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 376/2014 ( 2014. gada 3. aprīlis ) par ziņošanu, analīzi un turpmākajiem pasākumiem attiecībā uz atgadījumiem civilajā aviācijā un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 996/2010 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/42/EK.
 

Dokumenti:

-Safety Management_Annex 19 to the Convention on International Civil Aviation

-Manual on Assistance to Aircraft Accident Victims and their Families_Doc 9973

-ICAO Policy on Assistance to Aircraft Accident Victims and their Families_Doc 9998

-Manual on the Investigation of Cabin Safety Aspects in Accidents and Incidents_Doc 10062

-Manual on Protection of Safety Information_Doc 10053

 

Dzelzceļš

  

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/49/EK (Dzelzceļu drošības direktīva)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32008L0110

  

  

Jūrlietas

  

Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvencija

 

Starptautiskā konvenciju par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras

 

1973.gada Starptautiskās konvencijas par piesārņojuma novēršanu no kuģiem, kas grozīta ar 1978.gada protokolu, 1997.gada protokols (KONVENCIJAS MARPOL 73/78 VI PIELIKUMS)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/18/EK (2009.gada 23.aprīlis), ar ko nosaka pamatprincipus negadījumu izmeklēšanai jūras transporta nozarē un groza Padomes Direktīvu 1999/35/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/59/EK

 

 "2013. gada 04.decemra IMO Rezolūcija  A.1075(28) Vadlīnijas izmeklētājiem Jūras negadījumu kodeksa izmantošanai (IMO REZOLŪCIJA MSC.255 (84))”

 "2008.gada 16.maija IMO Rezolūcija MSC.255(84) Starptautisko standartu un rekomendētās prakses jūras negadījumu un incidentu izmeklēšanas kodekss" (negadījumu izmeklēšanas kodekss)

 

IMO 2005.gada 26.septembra MSC-MEPC. 3/Circ.1

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1286/2011 ( 2011. gada 9. decembris ), ar ko pieņem jūras negadījumu un starpgadījumu izmeklēšanas kopējo metodoloģiju, kas izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/18/EK 5. panta 4. punktu Dokuments at