Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojsTransporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs
 
 
 
 
TNGIIB > Ētikas kodess

2009.gada 29.septembra reglaments Nr.1-03/11

Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja Ētikas kodekss

 

 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu.

 

 

I. Vispārīgie jautājumi

 

1. Ētikas kodekss nosaka Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja (turpmāk – birojs) ierēdņu un darbinieku (turpmāk – nodarbināto) profesionālās ētikas pamatprincipus un vispārējās uzvedības normas.

 

2. Ētikas kodeksa mērķis ir veicināt nodarbināto likumīgu un godprātīgu darbību sabiedrības interesēs, lai uzlabotu biroja darba kultūru un stiprinātu sabiedrības uzticību publiskās varas subjektiem.

 

3. Nodarbinātie savā darbībā ievēro Ētikas kodeksa noteikumus. Situācijās, kuras nav noteiktas šajā kodeksā, nodarbinātie rīkojas saskaņā ar vispārējām uzvedības normām.

 

 

II. Profesionālās ētikas pamatprincipi

 

4. Pildot amata pienākumus, nodarbinātais ievēro šādus profesionālās ētikas pamatprincipus:

 

4.1. godīgumu, taisnīgumu un darba efektivitāti;

4.1.1. nodarbinātais savā profesionālajā darbībā rīkojas patiesi un godīgi;

4.1.2. savus amata pienākumus pilda, neizmantojot amata stāvokļa priekšrocības personīgā labuma gūšanai;

4.1.3. veicot savus darba pienākumus, nodarbinātais izmanto lietderīgi un efektīvi savu darba laiku, finanšu un citus resursus, lai ar minimāliem līdzekļiem sasniegtu vēlamos rezultātus;

 

4.2. atbildīgumu;

4.2.1. nodarbinātais uzņemas atbildību par savu rīcību;

4.2.2. nodarbinātais ir ieinteresēts veicamo uzdevumu teicamā izpildē;

4.2.3. nodarbinātais ir mērķtiecīgs un izrāda iniciatīvu;

 

4.3. profesionālo kompetenci;

4.3.1. nodarbinātais augstu vērtē profesionālu un precīzu darbu, tiecas to veikt godīgi, izmantojot labāko pieredzi un praksi un nodrošinot biroja darba efektivitāti un kvalitāti;

4.3.2. nodarbinātais nepārtraukti paaugstina kvalifikāciju, pilnveido savas zināšanas un prasmes, lai kompetenti pildītu savus amata pienākumus;

4.3.3. ja nodarbinātajam noteiktu darba pienākumu vai uzdevumu veikšanai nav pietiekamas profesionālās kompetences vai zināšanu, darbinieks par to informē tiešo darba vadītāju, kurš risina jautājumu par citu darbinieku vai ekspertu piesaistīšanu;

 

4.4. objektivitāti un neatkarību;

4.4.1. nodarbinātais strādā, ievērojot objektivitātes principu un rīkojoties bez personiskās ieinteresētības;

4.4.2. nodarbinātais ievēro vienlīdzīgu un godīgu attieksmi pret visiem, neizrādot labvēlību vai nepamatotas privilēģijas kādām personām;

nodarbinātais, pieņemot lēmumus, ņem vērā tikai pārbaudītus faktus un argumentētu informāciju;

 

4.5. konfidencialitāte un informācijas aizsardzība;

4.5.1. nodarbinātais ievēro konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas nonākusi viņa rīcībā, pildot amata pienākumus;

4.5.2. nodarbinātais prettiesiski neizpauž un arī neizmanto personiskās interesēs informāciju, ko saņēmis savas profesionālās darbības rezultātā;

4.5.3. nodarbinātais normatīvajos aktos noteiktā apmērā un kārtībā sekmē informācijas publiskošanu par personu (lobētāju), ar kuru notikušas konsultācijas vai no kura saņemta informācija, kas attiecas uz jautājumu, par ko nodarbinātais ir atbildīgs, kā arī pēc pieprasījuma dara zināmu priekšlikuma saturu;

4.5.4. nodarbinātais nodrošina, ka personām (lobētājiem), kas ir ieinteresētas konkrēta jautājuma izlemšanā, ir dotas vienlīdzīgas iespējas tikties ar lēmuma sagatavotājiem un pieņēmējiem, kā arī saņemt nepieciešamo informāciju.

 

5. Nodarbinātais rīkojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem un vispārējiem tiesību un administratīvā procesa principiem.

 

 

III. Uzvedības ētika

 

6. Nodarbinātais attiecībā pret kolēģiem ir korekts, izturas pret viņiem ar cieņu, nošķir profesionālās attiecības no privātajām.

 

7. Nodarbinātais attiecībā pret kolēģiem un citiem sabiedrības locekļiem nepieļauj diskriminējošu rīcību saistībā ar nacionalitāti, dzimumu, vecumu, atšķirīgām fiziskām spējām, politisko vai reliģisko pārliecību.

 

8. Nodarbinātais atsakās no tādu darba pienākumu veikšanas, kas saistīti ar savām, savas ģimenes un citu radinieku, kā arī draugu un paziņu personiskajām vai mantiskajām interesēm.

 

9. Nodarbinātais tiešajam vadītājam un, nepieciešamības gadījumā, biroja direktoram atklāj informāciju par savām un ģimenes locekļu ekonomiskajām interesēm, ja tās ir vai varētu būt saistītas ar amata pienākumu pildīšanu.

 

10. Nodarbinātais atstata sevi no amata pienākumu pildīšanas vai lēmuma pieņemšanas procesa, ja pieņemtais vai gatavotais lēmums var ietekmēt vai var radīt aizdomas, ka tiek ietekmētas nodarbinātā vai tā ģimenes locekļu personiskās vai mantiskās intereses.

 

11. Nodarbinātais izturas ar cieņu pret sabiedrības locekļiem, respektējot viņu tiesības un pienākumus.

 

12. Nodarbinātais konflikta situācijās spēj būt savaldīgs un iecietīgs. Izvērtējot pušu argumentus, mēģina rast loģisku konflikta risinājumu un veicināt saskaņu kolēģu starpā.

 

13. Nodarbinātais izvērtē ikvienu ielūgumu vai viesmīlības piedāvājumu, ņemot vērā to, kāds labums no šādu ielūgumu pieņemšanas ir birojam un vai tas nav saistīts ar ieinteresētību panākt kādu labvēlību piedāvātājam.

 

 

IV. Noslēguma jautājumi

 

14. Ja nodarbinātais neievēro Ētikas kodeksā noteiktās normas, tad viņam var piemērot disciplinārsodu saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem.

 

15. Nodarbinātais netiek saukts pie disciplinārās atbildības, ja viņš ir atteicies izpildīt prettiesisku pavēli vai rīkojumu.

 

16. Par Ētikas kodeksā noteikto profesionālo ētikas pamatprincipu, kā arī uzvedības normu neievērošanu, nodarbinātie var iesniegt sūdzību nodarbinātā tiešajam vadītājam, kā arī biroja direktoram. Ja radušos problēmu nevar objektīvi atrisināt, tad biroja direktors izveido Ētikas komisiju, nosakot tās sastāvu.

 

17. Nodarbinātajam ir jārespektē Ētikas komisijas lēmumi.

 

 

 

Direktors                                                I.A.Gaveika

 

 

 

 

Bācis, jurists, 67288178

ivars.bacis@taiib.gov.lv